Geophysics and Geodesy

Geophysics and Geodesy

 

Overview

The Institute of Geophysics and Geodesy at the School of Geodesy and Geomatics in Wuhan University is one of the leading institutes in the field of Geophysics and Geodesy in China. The institute has achieved great excellence both in education and in research. The institute focuses mainly on the following research topics: (1) Theory, methodology, and application of the Earth gravity field; (2) Geodetic observations, technologies, and Earth’s rotation; (3) Theory and application of seismology and seismic wave propagation; (4) Geodetic / Geophysical inversion and physics of the Earth's interior; (5) Dynamics of geophysical processes at regional and global scales. There are 30 faculty members and 40 graduate students currently. 

Faculty

·         Cao, Huasheng

·         Chen, Ting

·         Chen, Wei

·         Chu, Yonghai

·         Deng, Hongtao

·         Ding, Hao

·         Fok, Hok-Sum (Huo, Xueshen)

·         Huang, Hailan

·         Jin, Taoyong

·         Li, Dawei

·         Li, Jiancheng

·         Liu, Yang

·         Luo, Jia

·         Luo, Zhicai

·         Ning, Jinsheng

·         Shen, Wenbin

·         Song, Xiaodong

·         Wang, Haihong

·         Wang, Jianjun

·         Wang, Zhengtao

·         Wen, Yangmao

·         Xu, Caijun

·         Xu, Xinyu

·         Zhang, Chaoyu

·         Zhang, Liqin

·         Zhang, Shuangxi

·         Zhang, Yu

·         Zhong, Bo

·         Zhu, Liangbao