Professor

List of Professors (In alphabetical order):

 

Institute of Surveying Engineering

 

Chao Baichong        Ding Shijun      Guo Jiming       Hua XiangHong    Huang Shengxiang     Liu Zongquan    Mei Wensheng     Xu Jinjun

Xu Yaming           Zhao Jianhu      Zou Jingui  

 

Institute of Spatial Informatics Engineering

Lan Yueming         Luo Nianxue       Sun Haiyan        Yao Yibin  

Yin Hui           

 

Institute of Aerospace Surveying

Deng Fei  Yan Li  Zhang Jingxiong

  

Institute of Geodesy and Geophysics

Cao Huasheng        Li Jiancheng       Luo Zhicai         Ning Jinsheng    Robert Tenzer        Shen Wenbin       Xu Caijun         Wang Zhengtao

Zhang Shuangxi      Zhu Liangbao

 

Institute of Positioning and Navigation Engineering

Sang Jizhang         Wang Fuhong      Wei Erhu           Xu Xiaohua     Yu Kegen            Zhang Xiaohong